Vervoersvoorwaarden

Vervoersvoorwaarden van Spildooren Ballooning

Artikel 1. DEFINITIES
KLANT de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Spildooren Ballooning VOF een overeenkomst heeft gesloten.
PASSAGIER is iedere persoon, met uitzondering van de bemanningsleden die met toestemming van de piloot in een heteluchtballon vervoerd wordt of vervoerd zal worden.
TARIEFSVOORWAARDEN zijn de regelingen en voorwaarden welke van toepassing zijn op een bepaald normaal of speciaal tarief zoals vastgelegd door Spildooren Ballooning VOF, de vervoerder, of de vervoersvoorwaarden, en gelden vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst.
CADEAUBON is een document met het opschrift ‘CADEAUBON’ uitgegeven door of namens vervoerder en waarvan bepaalde voorwaarden van de overeenkomst, mededeling deel uitmaken.
BALLONVAART is het vervoer van passagiers per heteluchtballon, kosteloos of tegen betaling, met inbegrip van daarmee samenhangende vervoersdiensten.
OPERATOR omvat Spildooren Ballooning VOF, andere luchtvervoerders die de passagiers vervoeren of zich verplichten te vervoeren, zich verplichten andere diensten te verrichten die betrekking hebben op dergelijk vervoer. Spildooren Ballooning VOF biedt zijn diensten aan, onder andere, via de website www.spildooren-ballooning.be waarvan Spildooren Ballooning VOF de eigenaar is.
BEVOEGD AGENT is iedere persoon of rechtspersoon, door Spildooren Ballooning VOF aangesteld, die Spildooren Ballooning VOF vertegenwoordigt en in diens naam tickets uitgeeft en betalingen accepteert.
Artikel 2. TOEPASSINGSGEBIED
2.1 Algemeen Deze voorwaarden zijn de vervoersvoorwaarden van Spildooren Ballooning VOF. De vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op passagiers die ballonvaren met Spildooren Ballooning VOF als operator. Ze zijn van toepassing op al het vervoer van passagiers en hun bagage en op de levering van diensten, verricht door Spildooren Ballooning VOF tegen betaling. Tenzij anders overeengekomen zijn deze voorwaarden ook van toepassing op kosteloos vervoer. Deze vervoersvoorwaarden zijn van toepassing tenzij schriftelijk, door Spildooren Ballooning VOF één of meerdere van deze bepalingen voor een bepaald geval niet van toepassing worden verklaard of worden gewijzigd.
2.2 Indien ook de cliënt bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft verwezen naar zijn Algemene Voorwaarden prevaleren onderhavige voorwaarden boven die van de cliënt. Alle vervoer is onderworpen aan de algemene vervoersvoorwaarden en de tariefsvoorwaarden van vervoerder die van kracht zijn op de dag waarop de ballonvaart is besteld, cadeaubon werd uitgegeven of, indien deze dag niet vastgesteld kan worden, op de dag van aanvang van het vervoer..
ARTIKEL 3. CADEAUBONS
3.1 Het betalen van een voorschot van 50% van het aankoopbedrag geldt als bewijs van de vervoersovereenkomst tussen vervoerder en de klant.
3.2 Een cadeaubon zal slechts worden uitgegeven na betaling van het toepasselijk tarief, of is geldig na betaling van het toepasselijk tarief. Het toepasselijk tarief Aanspraak op vervoer bestaat slechts op vertoon van een geldige cadeaubon. Er bestaat geen aanspraak op vervoer indien de getoonde cadeaubon beschadigd is of wijzigingen vertoont die niet door Spildooren Ballooning VOF of diens bevoegd agent zijn aangebracht.
3.3 In geval van verlies, diefstal of gehele of gedeeltelijke beschadiging van een cadeaubon, is de passagier die niettemin de vaart wil maken verplicht daarvoor een nieuwe cadeaubon te kopen. Spildooren Ballooning VOF kan eenzijdig besluiten om kosteloos een nieuwe cadeaubon uit te geven.
3.4 Iedere cadeaubon is voorzien van een uniek serienummer. Wanneer Spildooren Ballooning VOF een onregelmatig serienummer vaststelt, een serienummer dat niet werd uitgereikt, reeds vervallen, reeds gebruikt of gevlogen is dan vervalt de geldigheid van de cadeaubon.
3.5 Aangekochte cadeaubons zijn 1 jaar geldig na uitgifte. De cadeaubon kan eenmalig verlengt worden met een periode van  1 jaar. tijdens de laatste maand van geldigheid dient de klant Spildooren Ballooning VOF op de hoogte te stellen van zijn wens tot verlenging via aangetekend schrijven of  aanmelding op de maatschappelijke zetel. De vervallen cadeaubon moet mee opgestuurd worden via aangetekend schrijven of afgegeven worden op kantoor. Na de inbeslagname van de vervallen cadeaubon zal de klant zal door Spildooren Ballooning VOF of diens bevoegd agent een nieuwe, geldige cadeaubon met ander serienummer krijgen opgestuurd of overhandigd.
3.6 Afgifte van cadeaubons: De cadeaubons dienen voor aanvang van de vaart aan de piloot of een andere gemachtigde van Spildooren Ballooning VOF te worden overhandigd.
ARTIKEL 4. TARIEVEN EN TOESLAGEN
4.1 Algemeen Tarieven hebben uitsluitend betrekking op het luchtvervoer van de plaats van vertrek naar de landingsplaats. In de tarieven is normaal gesproken het grondvervoer tussen de landingsplaats en plaats van vertrek niet inbegrepen. Vervoerder kan echter naar eigen inzicht, kosteloos in dergelijk vervoer voorzien.
4.2 Toepasselijke tarieven De toepasselijke tarieven zijn de tarieven die door of namens vervoerder, of derden, die optreden als vertegenwoordigers van Spildooren Ballooning VOF zijn gepubliceerd.
4.4 Btw prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4.5 Toeslagen Indien de kostprijs van de uitvoering van de opdracht door welke al dan niet voorziene oorzaak dan ook mocht stijgen, dan is Spildooren Ballooning VOF gerechtigd deze verhoging door te berekenen, tenzij anders is overeengekomen. In dit geval heeft de cliënt het recht de overeenkomst te annuleren.
4.6 Valuta alle tarieven worden vastgesteld in Euro. Alle betalingen dienen te gebeuren in Euro.
ARTIKEL 5. BETALING
5.1 Betaling van de ballonvaart geschiedt vooraf, tenzij anders aangegeven.
5.2 Indien wordt overeengekomen dat de betaling van de ballonvaart achteraf zal plaatsvinden, dient dit te geschieden binnen de 7 dagen na de factuurdatum zonder korting of beroep op compensatie.
5.3 Spildooren Ballooning VOF behoudt zich het recht voor om bij niet, of niet-tijdige betaling de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden.
5.4 Vervoers- of andere diensten worden aan de klant gefactureerd zoals gespecifieerd in de overeenkomst. De betaling moet binnen de 7 dagen na factuurdatum gebeuren. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur wegens nalatigheid of ongegronde reden, wordt het schuldsaldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met 18% (met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1500,00) als conventionele en forfaitaire schadevergoeding. Onder dezelfde voorwaarden is dan ook een conventionele verwijlrente verschuldigd, die vanaf dat moment begint te lopen, van 1.25% per maand tot aan de effectieve betaling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De bovenvermelde termijnen zijn verschuldigd boven alle eventuele verdere uitvoerings- en gerechtskosten.
5.5 De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel. Bij betwisting zijn de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.
ARTIKEL 6. AANMELDING VOOR DE VAART
6.1 De passagier dient binnen de door vervoerder aangegeven uiterste meldingstijd zich op de afgesproken locatie bij de vervoerder te melden. Indien een passagier niet tijdig op de afgesproken locatie arriveert, of zonder vereiste cadeaubon(s) verschijnt, heeft vervoerder het recht om de plaats die gereserveerd is voor de passagier te annuleren en zal vervoerder de vaart niet vertragen. Indien de passagier niet voldoet aan het gestelde in dit artikel is vervoerder niet aansprakelijk voor verlies of kosten van de passagier hieruit voortvloeiende.
ARTIKEL 7. WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER
7.1 Recht om vervoer. Spildooren Ballooning VOF of zijn vertegenwoordigende piloot kan het vervoer of de voortzetting van het vervoer weigeren om redenen van orde en veiligheid, of indien, naar het redelijk oordeel van bovengenoemden, deze maatregel noodzakelijk is.
7.1.1 om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften of opdrachten van een staat of land van waaruit, waarheen of waarover gevaren wordt.
7.1.2 omdat het gedrag, de leeftijd, de geestelijke of lichamelijke toestand van de passagier zodanig is, of redelijkerwijs lijkt te zijn, dat hij speciale hulp nodig heeft die vervoerder niet kan verschaffen; hij ongemak veroorzaakt of aanstootgevend is tegenover andere passagiers of hij gevaar of risico oplevert voor zichzelf dan wel voor andere personen of voor bezittingen.
7.1.3 omdat de passagier niet de redelijke instructies heeft nageleefd, die vervoerder gegeven heeft om een veilig, efficiënt en comfortabel vervoer voor alle passagiers te verzekeren of in staat te zijn aan zijn verplichtingen tegenover andere passagiers te voldoen.
7.1.4 omdat de passagier uitlatingen heeft gedaan die twijfel doen ontstaan met betrekking tot het veilige vervoer van deze persoon of met de veiligheid van de ballonvaart algemeen.
7.1.5 omdat het toepasselijk tarief of verschuldigde toeslagen of heffingen niet betaald zijn, dan wel tussen vervoerder en de passagier overeengekomen betalingsregelingen niet nageleefd zijn
7.1.6 omdat de door het/de passagier getoonde cadeaubon.
7.1.6.1 ongeldig lijkt te zijn.
7.1.6.2 niet rechtmatig lijkt te zijn verkregen of van ander dan vervoerder of zijn bevoegd agent lijkt te zijn aangekocht.
7.1.6.3 is opgegeven als verloren of gestolen, als frauduleus of anderszins verdacht.
7.1.6.4 een vervalst document lijkt te zijn.
7.1.6.5 wijzigingen lijken te zijn aangebracht door een ander dan vervoerder of zijn bevoegde agent.
7.2 Kinderen zonder begeleiding, minder valide passagiers, zwangere vrouwen, zieken en andere passagiers die speciale assistentie nodig hebben worden slechts vervoerd na voorafgaande toestemming van vervoerder. Na verkregen toestemming kunnen deze passagiers alsnog door vervoerder geweigerd worden indien de piloot het vervoer van dezen ongeoorloofd acht. In dit geval kan de passagier kosteloos een alternatieve datum kiezen of een volledige restitutie van de betaalde gelden verkrijgen.
ARTIKEL 8. ANNULERING VAN VAARTEN, VERVANGING
8.1 Spildooren Ballooning VOF zal zich naar beste vermogen inspannen om de passagiers te vervoeren. Echter, in geval van omstandigheden buiten de macht van vervoerder (zoals: weersomstandigheden, luchtverkeersbeveiligingsituaties, bepaalde mechanische defecten, rellen, burgerlijke opstanden, embargo’s, oorlogen, vijandelijkheden, ordeverstoringen, internationale spanningen, overheidsvoorschriften,-verordeningen of -vorderingen, onvoorzienbare tekorten aan arbeidskrachten, brandstof o voorzieningen, stakingen of arbeidsgeschillen bij vervoerder of anderen, alles zowel actueel, dreigend als gesignaleerd, is vervoerder gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving een vaart te annuleren of te vertragen. Spildooren Ballooning VOF heeft het recht de ballonvaart te annuleren indien de weersomstandigheden een ballonvaart niet toelaten. Spildooren Ballooning VOF behoudt zich het recht voor te allen tijde het uitvoeren van de ballonvaart op het laatste moment uit te stellen, dan wel geheel te annuleren, indien omstandigheden door van buiten komende factoren een veilige uitvoering van de ballonvaart verhinderen of naar ons oordeel een uitvoering van de vaart en te groot risico voor de veiligheid met zich me brengt.
8.2 Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan geen recht worden ontleend aan enige door ons opgegeven omvang of tijdsduur van de prestatie. Een dergelijke opgave is te allen tijde bij benadering aangegeven en gebaseerd op ideale omstandigheden. Indien de omvang of tijdsduur korter dan 1 uur is, maar langer dan 45 minuten, dan wordt de opdracht beschouwd als zijnde volledig te zijn uitgevoerd.
8.3 Behalve indien sprake is van opzet of grove nalatigheid, is vervoerder niet aansprakelijk voor fouten en missies in de beschikbaarheidregeling of andere gepubliceerde schema’s en/ of voor mededelingen van werknemers, agenten of vertegenwoordigers van vervoerder betreffende de data, vertrek- of aankomsttijden of uitvoering van een vaart.
8.4 Spildooren Ballooning VOF is gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving de ballonvaart te laten plaatsvinden door een andere feitelijke vervoerder en/of met een andere heteluchtballon.
8.5 Het risico voor de reeds gemaakte onkosten voor transport naar de plaats van de uitvoering van de ballonvaart is, indien gevallen als genoemde in artikel 8.1 zich voordoen, zijn voor de cliënt/klant.
ARTIKEL 9. GEDRAG AAN BOORD VAN DE BALLON
9.1 Indien het gedrag van een passagier aan boord van een heteluchtballon een of meerdere personen of eigendommen of de heteluchtballon zelf in gevaar brengt of dreigt te brengen, indien een passagier de bemanning hindert bij de uitoefening van hun taak, niet voldoet aan de instructies van de bemanning ter verzekering van de veiligheid van de heteluchtballon of het veilige, efficiënte en comfortabele vervoer van passagiers of zich op zodanige wijze gedraagt dat de andere passagiers daar redelijkerwijs bezwaar tegen kunnen maken, kan vervoerder die maatregelen treffen die hij noodzakelijk acht om de voortzetting van dit gedrag te voorkomen, met inbegrip van lijfsdwang.
9.2 Om redenen van veiligheid kan vervoerder het gebruik aan boord beperken of verbieden van elektronische apparatuur, inclusief draagbare telefoons, laptop computers, draagbare recorders, draagbare radio’s, cd spelers, elektronische spelletjes, speelgoed met afstandbediening, scanners, walkie talkies en andere apparatuur werkend via een antenne, met uitzondering van gehoorapparaten en pacemakers.
9.3 Roken aan boord is verboden.
9.4 De passagier is verplicht orders van de piloot en crew van de ballon op te volgen voor zover deze orders betrekking hebben op het uitvoeren van de ballonvaart. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de ballonvaart.
ARTIKEL 10. ADMINISRATIEVE FORMALITEITEN
10.1 Algemeen: Hoewel de ballonvaart zelden landgrensoverschrijdend is, is de passagier zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van alle vereiste identiteitsdocumenten en voor de naleving van alle wetten, richtlijnen, verordeningen, opdrachten en reisvoorschriften van de landen waaruit, waarover en waarheen gevaren wordt. Spildooren Ballooning VOF is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voor de passagier ontstaan door het ontbreken van de vereiste documenten of het niet voldoen aan de bovenstaande wetten, richtlijnen, verordeningen, opdrachten, voorschriften, regels of instructies.
10.2 Overheidsvoorschriften: Vervoerder is niet aansprakelijk indien hij het vervoer van een passagier weigert omdat hij vaststelt dat de wetten, overheidsrichtlijnen, verordeningen of opdrachten waarvan hij meent of redelijkerwijs mocht menen dat ze toepasselijk zijn, dit gebieden, behalve indien sprake is van opzet of grove nalatigheid van vervoerder.
ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Algemeen
11.1.1 De aansprakelijkheid van vervoerder zal onder geen enkele omstandigheid het bedrag van bewezen schade overschrijden .
11.1.2 Spildooren Ballooning VOF is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade.
11.1.3 Indien sprake is van medeschuld van de passagier, wordt de aansprakelijkheid van vervoerder geregeld door de bepalingen van het toepasselijke recht betreffende medeschuld.
11.1.4 Spildooren Ballooning VOF is uitsluitend aansprakelijk voor schade die optreedt bij een vaart met een ballon, die ingeschreven is op de vergunning voor luchtarbeid van Spildooren Ballooning VOF. Wanneer schade optreedt tijdens een bij Spildooren Ballooning VOF aangekochte ballonvaart, die uitgevoerd wordt door andere vervoerder, dan is deze laatste aansprakelijk.
11.1.5 Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet-naleven door passagiers van wetten of overheidsvoorschriften, opdrachten of vereisten, of voor het niet naleven van deze regels door één of meerdere passagiers.
11.1.6 Iedere uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van vervoerder zal mede van toepassing zijn op en ten goede komen aan agenten, ondergeschikten en vertegenwoordigers van vervoerder en iedere persoon wiens heteluchtballon door vervoerder wordt gebruikt, alsmede de agenten, ondergeschikten en vertegenwoordigers van die persoon. Het totale bedrag van de schade dat verhaald kan worden op vervoerder en op dergelijke agenten, ondergeschikten, vertegenwoordigers zal het bedrag van de aansprakelijkheidslimieten van vervoerder niet overschrijden.
11.1.7 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald kan geen enkele bepaling in deze vervoersvoorwaarden enige uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van vervoerder krachtens het toepasselijk recht terzijde stellen.
11.1.8 Spildooren Ballooning VOF is niet aansprakelijk voor de schade die wordt geleden wegens het niet of onvoldoende nakomen van enigerlei verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld, of anderszins krachtens de Belgische wet of in het verkeer in België geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
11.1.9 Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag betrekking hebbende op de overeenkomst terzake waarvan wij aansprakelijk worden gesteld.
11.1.10 Onze aansprakelijkheid kan nooit verder gaan dan tot het bedrag waarvoor onze verzekeraar dekking verleent, verhoogd met het door ons voor de opdracht gefactureerde bedrag.
11.1.11 Door deelname aan ballonvaarten of andere activiteiten die door ons worden aangeboden, aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico. De deelnemers aan de ballonvaarten zijn voorts gehouden zich te allen tijde te houden aan hen door medewerkers van ons gegeven instructies. Indien de deelnemers zich niet aan de instructies houden, zijn wij nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.
11.2 Schade voor persoonlijk letsel of dood Spildooren Ballooning VOF behoudt zich het recht voor, tot alle verweren die op grond van enig toepasselijk recht met betrekking tot een dergelijke vordering toekomen. Met betrekking tot derden behoudt Spildooren Ballooning VOF zich zonder enige beperking alle rechten voor om de schade te verhalen, daaronder begrepen het recht een bijdrage te verlangen of vrijwaring en schadeloosstelling te vorderen. Niets in deze vervoersvoorwaarden zal beschouwd worden als een aantasting van de rechten van Spildooren Ballooning VOF ten aanzien van enige vordering ingediend door, namens, of met betrekking tot een persoon die opzettelijk schade heeft toegebracht welke leidde tot dood, verwonding of ander letsel van een passagier. Indien een passagier vervoerd wordt wiens leeftijd of geestelijke of lichamelijke toestand zodanig is dat deze een bedreiging of risico voor hemzelf kan betekenen zal Spildooren Ballooning VOF niet aansprakelijk zijn voor diens ziekte, letsel, of dood mits de schade het gevolg is van die toestand.
11.3 Schade aan bagage
11.3.1 Spildooren Ballooning VOF is niet aansprakelijk voor schade aan de bagage/ eigendommen van een passagier, die geleden is noch voor, noch tijdens, noch na de ballonvaart.
11.3.2 Vervoerder is niet aansprakelijk voor letsel van een passagier of voor schade aan de bagage van een passagier, veroorzaakt door eigendommen die deel uitmaken van die bagage, tenzij vervoerder dergelijke schade heeft veroorzaakt door zijn grove nalatigheid of opzet. Elke passagier, wiens eigendommen schade toebrengen aan een andere passagier of diens bagage of aan de eigendommen van vervoerder, zal vervoerder voor alle kosten en schade, ontstaan als gevolg daarvan, schadeloos stellen.
ARTIKEL 12. KLACHTEN & RECHTSVORDERINGEN
12.1 Elk recht op schadevergoeding vervalt indien geen rechtsvordering wordt ingesteld binnen 1 jaar gerekend vanaf de datum waarop het vervoer is geëindigd. De wijze van berekening van de verjaringstermijn wordt bepaald door het toepasselijk recht van de rechtbank waar de zaak aanhangig is gemaakt.
12.2 In geval een cliënt een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dient de klacht terstond schriftelijk en aangetekend bij Spildooren Ballooning VOF te worden ingediend. Klachten die niet binnen acht dagen worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.
12.3 Het indien van een klacht geeft geen recht op opschorting van betaling.
ARTIKEL 13. WIJZIGING EN TERZIJDESTELLING
13.1 Geen enkele agent, werknemer of vertegenwoordiger van vervoerder heeft de bevoegdheid om enige bepaling van deze algemene voorwaarden te wijzigen, af te zwakken of terzijde te stellen.
13.2 Ingeval één of meerdere voorafgaande bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn, blijven de overige bepalingen ten volle van kracht.
13.3 Spildooren Ballooning VOF is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen.
ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT
14.1 De geldigheid, interpretatie en uitvoering van de overeenkomst tussen Spildooren Ballooning VOF en de cliënt worden door het Belgisch recht beheerst.
ARTIKEL 15. REGELING VAN GESCHILLEN
15.1 De partijen verbinden zich ertoe om alles in het werk te stellen om aangaande elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van een overeenkomst, een minnelijke schikking te treffen.